ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษาระดับมัธยมต้น
ชื่ออาจารย์ : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ตำแหน่ง : ครูวิชาการงานอาชีพฯ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:37  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ตำแหน่ง : ครูวิชาการงานอาชีพฯ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:37  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับการอบรม เพิ่มพูลความรู้ กลุ่มการงานอาชีพ การบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ตำแหน่ง : ครูวิชาการงานอาชีพฯ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:37  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ประเมินของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ)
ชื่ออาจารย์ : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ตำแหน่ง : ครูวิชาการงานอาชีพฯ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:36  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:24  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการดำเนินงาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:24  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการเวทีวิชาการ จัดโดย สพท. กทม.1
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:24  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการผลิตสื่อการสอน e-Learning จาก สำนักงานการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมชนก กมล
ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:17  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายณัณณณณ วรรณทวี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,16:08  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อการสอน บน android รางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา กสิกรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,15:14  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..