ผลงานนักเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเทศในมัสมั่นไก่
รายละเอียดผลงาน

1. ชื่อโครงงาน 

                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเทศในมัสมั่นไก่

2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

                      1.น.ส. ดลยา   มูลนาค            ม.6/2   เลขที่3

                      2.นาย ปฐมชัย ปุ่นบุญห้อม    ม.6/2   เลขที่14

                      3.นาย ณัฐภพ  พลอยเกลื่อน   ม.6/2   เลขที่15

3. ครูที่ปรึกษาโครงงาน

                      1.อาจารย์ วรเดช สิงห์โท

                      2.อาจารย์ รตาภัคณัช กุลตัณฑ์

4. ระยะเวลาดำเนินงาน 

                       ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 สิงหาคม 2560

5. แนวคิดที่มาและความสำคัญ

                  เนื่องจากโรงเรียนของพวกเราได้ศึกษาเล่าเรียนวิชา คหกรรม เกี่ยวกับแกงมัสมั่นไก่ ทำให้พวกเราเกิดความคิดเห็นว่าในสมัยนี้คนไทยได้รู้จักเครื่องเทศหลากหลายชนิดบ้างไหม เราจึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อให้คนที่เข้ามาศึกษาหรือน้องๆในโรงเรียนได้รับรู้ว่าการทำแกงมัสมั่นมีเครื่องเทศอะไรบ้าง มีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้าง และสามารถนำไปประกอบอาชีพค้าขายได้

6. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มัสมั่นไก่

                2. เพื่อหาประสิทธิภาพของผู้ใช้ ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มัสมั่นไก่

                3. อธิบายเครื่องเทศหลากหลายชนิด 

                4. อธิบายส่วนประกอบของมัสมั่นไก่

                5. สรุปคุณค่าทางอาหารของมัสมั่นไก่

7. หลักการและทฤษฏี

                1. ทฤษฏีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบนำเสนอเนื้อหาและวิดีโอ

                2. เนื้อหาสาระจากแบบเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต     

                3. การนำเสนอคุณค่าทางอาหารไทย    

8. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน                                          วัสดุ อุปกรณ์                          งบประมาณ                            ผู้รับผิดชอบ

 

 

9. ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

11. เอกสารอ้างอิง

              1. เว็บไซต์เกี่ยวกับการทำมัสมั่นไก่

              2. เว็บไซต์เกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องเทศ

              3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ulead ตัดต่อวีดีโอ

12. ผลการพิจารณาโครงงาน 

                  

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,11:22   อ่าน 98 ครั้ง