ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โดย วง BHP band จากโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ชื่อนักเรียน : yamaha concert ot the year
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,12:58   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเทศในมัสมั่นไก่
ชื่อนักเรียน : เครื่องเทศในมัสมั่นไก่
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,11:22   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐศาสาตร์เบื้องต้น
ชื่อนักเรียน : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,09:29   อ่าน 380 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Future Simple Tense
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,09:48   อ่าน 142 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : บนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มารยาทไทย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,10:57   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงงาน เรื่อง การสังเคราะห์แสงของใบไม้
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,10:58   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์เรื่อง:สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่อนักเรียน : ออยนภา นาเสถียร
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,11:20   อ่าน 210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตัดต่อภาพและเสียง วิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2559
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,09:03   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระบบหมุนเวียนโลหิต
ชื่อนักเรียน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,21:11   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชีวะวิทยา - เซลล์
ชื่อนักเรียน : บนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เซลล์พืชเซลล์สัตว์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2559,20:57   อ่าน 421 ครั้ง