คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัตติกาล หวังวิไล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย วชิรวิทย์ จันทร์กลับ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฝนแก้ว พรหมสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ราตรี เกิดศรีสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันทกานต์ แสนมี
ตำแหน่ง : ฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชลวิชช์ แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จนิตา คงเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายดนตรี กีฬา และ นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อิศริยาภรณ์ บุญศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายดนตรี กีฬา และ นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สวรรยา ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัญญารัตร์ สังข์อ่วม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพงศ์ โหราตัญญู
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ไพริน จายไธสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัดดา สุขโสม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัย และ สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ทิพวรรณ วินิจสร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัย และ สวัสดีการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐณิชา บุญยงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว โชติพิตรา แซ่เตียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย บวรภัคร ยี่หวา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ดิสกุล แย้มศิลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6