ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387826
Page Views 646281
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัตติกาล หวังวิไล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย วชิรวิทย์ จันทร์กลับ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฝนแก้ว พรหมสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ราตรี เกิดศรีสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันทกานต์ แสนมี
ตำแหน่ง : ฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชลวิชช์ แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จนิตา คงเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายดนตรี กีฬา และ นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อิศริยาภรณ์ บุญศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายดนตรี กีฬา และ นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สวรรยา ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัญญารัตร์ สังข์อ่วม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพงศ์ โหราตัญญู
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ไพริน จายไธสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัดดา สุขโสม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัย และ สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ทิพวรรณ วินิจสร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัย และ สวัสดีการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐณิชา บุญยงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว โชติพิตรา แซ่เตียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย บวรภัคร ยี่หวา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ดิสกุล แย้มศิลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6