กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผกามาศ กลิ่นหอม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวพเยีย บุษบงก์
ครูภาษาต่างประเทศ หัวหน้าระดับมัธยมปลาย

นางธรรมพร พัฒนวงษ์
ครูภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร.ต.หญิงณรษา ทองโพธิ์แก้ว
ครูภาษาต่างประเทศ