กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารชุษณาภา ภาคพรต
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ครูวิชาการงานอาชีพฯ

นางพรรณจรัสธัญภัค มีศีล
ครูการงานอาชีพ

นางอัญชัน พุทธิวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์

นายวรเดช สิงห์โท
ครูคอมพิวเตอร์ webmaster bhadungsit

นางสาวอนัญญา กสิกรรม
ครูคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายสุพจน์ มาลอด
Technician It