กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมเจตน์ อ่อนอุ่นจิตร
ครูศิลปะ หัวหน้าระดับประถมสามัญ

นายวรวิทย์ เจตนา
ครูดนตรีสากล

นายเทอดไทย บุญอำรุง
ครูดนตรีไทย