กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพรทิพย์ เหมะธุลิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเมธ สุมน
ครูพละ

นายสานุพัฐ บุญลือ
ครูพละ