กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมศิริ แตงฉาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำไพ บุษบงก์
ครูสังคมศึกษา

นางขวัญเมือง โชติแสงศรี
ครูสังคมศึกษา หัวหน้าระดับมัธยมต้นโครงการ

อ.หัสถิญา จิตตารมย์
ครูสังคมศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สุรพิบูล
ครูสังคมศึกษา