กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ ธรรมนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ ทองสุขดี
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวนวลจันทร์ พาหา
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศา ฐิติธุวานนท์
ครูวิทยาศาสตร์