กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชมภู คงคา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวนัสนันท์ สมภาวงษ์
ครูภาษาไทย

นางสาวเอราวัณ โสไธสง
ครูภาษาไทย