คณะผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหญิง สุมน
ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ ทองสุขดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร