ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387857
Page Views 646312
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา admission 60


นายธัชพล อุบลรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าศึกษาต่อ 1.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.คณะสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิท
ขอแสดงความยินดีกับ นายศวิญญู สิงห์ดา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ แสนบุตร ม.6/1 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนภัทร์ กันวิชา นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาวอริสา ทุยดอย นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทุนฮีโร่ นางสาว วัชรมน สวัสดีนักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัย การพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน(CADT) สาขา วิชาธุรกิจการบิน
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ คงคา นักเรียนชั้นม.6/1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผ
นางสาวสิริกร สุริแสง นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นายกิตติพันธ์ อินทร์จันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวชลธิชา ชิณแสน นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าศึกษาต่อ สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายชัยรุ่งเรือง อธิกิจรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวศุภสุดา เพิ่มพูล นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายพงศธร เตชะแก้ว นักเรียนชั้นม.6/2 เข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวศรัญญา บุญลือ นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ นาย ออมสิน ก๋องจินา นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 54 ครั้ง