โครงการภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษ ELA 1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางวิชาภาษาอังกฤษ ELA 2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง


วิชาภาษาอังกฤษ ELA 3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้เหม­าะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง


Learning English through role play / Bhadungsit Pittaya School 

ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Reader's Theatre Compettition season 2 ของ Asia


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ
คุณครูชาวต่างชาติพานักเรียนออกไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน