ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มิ.ย. 59 ประกาศผลสอบซ่อม
วิชาการ
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ส่งข้อสอบกลางภาค
วิชาการ
09 มิ.ย. 59 เปิดโครงการตามรอยพระพุทธศาสนา,พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา/ภาษาไทย
18 มิ.ย. 59 ประถมนิเทศผู้ปกครอง

เวลา 09.00 - 11.00 น. ระดับอนุบาล และ ประถม
เวลา 13.00 - 15.00 น. ระดับมัธยมศึกษา
กิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา

เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย
24 มิ.ย. 59 วันต่อต้านยาเสพติด
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
27 มิ.ย. 59 ระลึกท่านสุนทรภู่
วิชาการ/ภาษาไทย
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / หล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
08 ก.ค. 59 ส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์ไข้หวัดใหญ๋"
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
14 ก.ค. 59 ปาฐกถาธรรมเพื่อเยาวชน ป.4 - ป.6
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
15 ก.ค. 59 แห่เทียนพรรษา
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
21 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
27 ก.ค. 59 Football Tournament ระดับประถม,มัธยมต้น (เฉพาะโครงการภาษาอังกฤษ)
โครงการภาษาอังกฤษ
29 ก.ค. 59 รับวัคซีนระดับชั้นป.1 และป.6 / ส่งคะแนนสอบกลางภาค/วันภาษาไทย
กิจการนักเรียน/สุขศึกษา/วิชาการ/ภาษาไทย
01 ส.ค. 59 วันสถาปนาโรงเรียน
กิจการบักเรียน/บริหารทั่วไป
05 ส.ค. 59 ค่ายรักษ์สุขภาพ
กิจการนักเรียน/งานอนามัยฯ
11 ส.ค. 59 โครงการดำรงความเป็นไทย/วันแม่แห่งชาติ/จิตรกรน้อยสู่โลกกว้าง
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปะ
15 ส.ค. 59 ถึง 17 ส.ค. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2559
วิชาการ
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
วิชาการ/วิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 59 วัดประสิทธิภาพทางการใช้ภาษา (จากสถาบันภายนอก)
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
23 ส.ค. 59 Dictionary Race & Dictation Race
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ
26 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
วิชาการ/กิจการนักเรียน
01 ก.ย. 59 ถึง 06 ก.ย. 59 ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
วิชาการ
02 ก.ย. 59 ถึง 04 ก.ย. 59 อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ก.ย. 59 ละครภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
22 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
28 ก.ย. 59 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ต.ค. 59 ถึง 29 ต.ค. 59 แจ้งผลสอบภาคเรียนที่ 1 และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2559
ิวิชาการ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
01 พ.ย. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 สอบซ่อม นักเรียนที่สอบไม่ผ่านภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
11 พ.ย. 59 ค่ายวิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ , ประกาศผลสอบซ่อม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
วิชาการ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
14 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 กีฬาสี
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
25 พ.ย. 59 วันมหาวชิราวุธ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 พ.ย. 59 80 ปีแห่งการจัดการศึกษาเพื่อสั่งสอนและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและคุณธรรม
สมาคมครูและผู้ปกครอง/สมาคมศิษย์เก่า
01 ธ.ค. 59 ถึง 06 ธ.ค. 59 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
01 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก
กิจการนักเรียน/งานอนามัยฯ
02 ธ.ค. 59 วันพ่อ,จิตรกรน้อยสู่โลกกว้าง
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย/สังคม/ศิลปะ
06 ธ.ค. 59 ถึง 08 ธ.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
วิชาการ
09 ธ.ค. 59 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
19 ธ.ค. 59 ถึง 22 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
23 ธ.ค. 59 Christmas,ตัวโน๊ตอารมณ์ดี
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ
28 ธ.ค. 59 ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
30 ธ.ค. 59 ทำบุญใส่บาตร
บริหารทั่วไป
04 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สัปดาห์แนะแนว
วิชาการ
12 ม.ค. 60 ถึง 14 ม.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
13 ม.ค. 60 กีฬาสีอนุบาล,กิจกรรมวันครู
อนุบาล/บุคลากร
17 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
20 ม.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล
อนุบาล
22 ม.ค. 60 วันวิชาการ

วันวิชาการ
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 สอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
27 ม.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ-อำลาอาลัย
วิชาการ
29 ม.ค. 60 เดินเพือสุขภาพ
วิชาการ
03 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
วิชาการ/กิจการนักเรียน
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O - Net ม.3

สอบ O - Net ม.3
สนามสอบกลาง โรงเรียนดลวิทยา ซอยศูนย์วิจัย 10 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
04 ก.พ. 60 สอบ O - Net ป.6
สอบ O - Net ป.6
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ/วิทยาศาสตร์
16 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O - Net ม.6

สอบ O - Net ม.6
สนามสอบกลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
22 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค

สอบปลายภาค ม.4 - 5
โรงเรียนผะดุงศิษย์
23 ก.พ. 60 สอบการอ่าน ป.1 - ป.4

สอบการอ่าน ป.1 - ป.4
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
24 ก.พ. 60 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ทดสอบความรู้ โดยข้อสอบกลาง

ทดสอบความรู้โดยข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1 , ม.2
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ม.1 - ม.3

สอบปลายภาค ม.1 - ม.3
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ป.1-ป.6

สอบปลายภาค ป.1 - ป.6
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศบุคลากร
บุคลากร
08 มี.ค. 60 ทดสอบ N.T ป.3

ทดสอบ N.T ป.3
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
09 มี.ค. 60 ทดสอบ ELA

ทดสอบ ELA
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาโรงการภาษาอังกฤษ โรงการภาษาอังกฤษ
16 พ.ค. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น อ.2-3 ,ป.2-6 ,ม.5-6
วิชาการ
18 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น อ.1 , ป.1 , ม.1 , ม.4 กิจกรรม "รับน้อง" ม.1, ม.4
นักเรียน
26 พ.ค. 60 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ ประถม - มัธยมปลาย
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา / ชุดพลนามัย กิจการนักเรียน
29 พ.ค. 60 เลือกชมรมระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6
วิชาการ
31 พ.ค. 60 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
05 มิ.ย. 60 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจการนักเรียน,สังคมศึกษา
08 มิ.ย. 60 เปิดโครงการตามรอยพระพุทธศาสนา
กิจการนักเรียน,สังคมศึกษา
09 มิ.ย. 60 เลือกชมรมระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ประกาศผลสอบซ่อม
วิชาการ
09 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค
วิชาการ
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ระดับประถม, ป.1-ป.6
กิจการนักเรียน / ภาษาไทย / สังคมศึกษา
18 มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 09.00 -11.00 ระดับอนุบาล, ประถม , 13.00 - 15.00 น. ระดับมัธยมศึกษา
กิจการนักเรียน
22 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา
กิจการนักเรียน / ภาษาไทย
23 มิ.ย. 60 กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด" , หล่อเทียนพรรษา
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา / สังคมศึกษา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรม "ระลึกท่านสุนทรภู่"
วิชาการ / ภาษาไทย
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์ไข้หวัดใหญ่"
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
06 ก.ค. 60 ปาฐกถาธรรมเพื่อเยาวชน ป.4 - ม.6
กิจการนักเรียน / สังคมศึกษาฯ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจการนักเรียน / สังคมศึกษาฯ
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
21 ก.ค. 60 Football Tournament ระดับประถม , มัธยมต้น
โครงการภาษาอังกฤษ
27 ก.ค. 60 ส่งคะแนนสอบกลางภาค , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วิชาการ / กิจการนักเรียน / ภาษาไทย
01 ส.ค. 60 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
กิจการนักเรียน / บริหารทั่วไป
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรม "ค่ายรักษ์สุขภาพ"
กิจการนักเรียน / งานอนามัยฯ
11 ส.ค. 60 กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" , "จิตรกรน้อยสู่โลกกว้าง"
กิจการนักเรียน / ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ศิลปะฯ
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วิชาการ / วิทยาศาสตร์
21 ส.ค. 60 วัดประสิทธิภาพทางการใช้ภาษา (จากสถาบันภายนอก)
วิชาการ / ภาษาต่างประเทศ
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 การทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
กิจการนักเรียน / สุขศึกษาฯ
29 ส.ค. 60 Dictionary Race & Dictation Race
วิชาการ / ภาษาต่างประเทศ
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ , วัดประสิทธิภาพการใช้ภาษา (จากสถาบันภายนอก)
วิชาการ / ภาษาต่างประเทศ
05 ก.ย. 60 ถึง 07 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
08 ก.ย. 60 การแสดงโครงการภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
19 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
27 ก.ย. 60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ต.ค. 60 ส่ง ปพ.5
วิชาการ
03 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 กำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
27 ต.ค. 60 คณะครูเริ่มปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2
29 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 แจ้งผลสอบภาคเรียนที่ 1 และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2
วิชาการ